Skip to content

Fokus på ett hållbart lager

Intresset för att integrera lagerverksamhetens aktiviteter
 företagets miljöarbete är tilltagande

Även om lagerverksamheten inte står för den del i försörjningskedjan med störst påverkan gäller det att integrera hållbarhetstänket i alla processer för att nå hållbarhetsmålsättningen på ett optimalt sätt.

I början av året skrev Dagens Logistik om behovet av smartare lager, där man genom ”smarta portar, automation och digitalisering kan effektivisera produktionen och minska energiförbrukningen rejält i logistikfastigheter”. Moa Liljevall gjorde sitt exjobb på Proflow på temat gröna lager och hållbara e-handelslager, där hon hittade många bra aktiviteter som utförs ute i de svenska lagren redan idag, men också att det finns en stor förbättringspotential och framför allt ett intresse att driva frågan.

Hållbart ansvarstagande och utveckling har blivit alltmer centralt, kanske kan uttrycket redan upplevas som utnött eller så är det nu vi faktiskt börjar arbeta konkret med det på bred front, och det är bra för det finns så mycket kvar att göra.

Inom e-handelns logistiska utmaningar har bland annat stort fokus legat på optimering av produkter genom reducering av resurser och onödiga transporter men vad händer inom lagret, som är direkt kopplat till såväl produktion som transport och agerar som en länk som sammansvetsar dessa delar? I exjobbet zoomade därför Moa in på vad som behövs för att ett e-handels lager ska vara just hållbart, 11 företag verksamma inom e-handeln intervjuades. För att kunna arbeta utefter hållbarhetsambitionerna bör företaget få med alla led i utvecklingen. Så hur tas lagerverksamheten i beaktande som en mötespunkt för aktiviteterna?

Merparten företag har idag ett gediget hållbarhetsfokus för att föra utvecklingen framåt genom bland annat miljösmarta byggnader, gröna energival, personalkomfort och långsiktig lönsamhet. Sett till det miljömässiga hållbarhetsinsatserna finns ingen tydlig uppföljning eller sammanhållande aktiviteter med utgångspunkt i just lagerverksamheten.

Moa hittar ett tydligt intresse för hållbarutveckling inom olika lageraktiviteter, där flera punktinsatser sker för att utveckla lagrets miljömedvetenhet. Bland annat inom förpackningsoptimering, i frågor så som fyllnadsgrad och materialval av emballage så väl som inom automatisering och energiförbrukning. Moa identifierar utmaningar i form av brist på bedömningsmodeller, förhållningssätt och uppföljning vad gäller lagerverksamhetens processer, vilket gör det svårare att veta i vilken ände man ska börja och vilka frågor som bör ställas både internt och externt. En utgångspunkt i arbetet bör vara att skapa medvetenhet och förståelse. Att definiera lämpliga mätetal och löpande följa upp dessa inom lagret skulle möjliggöra ett bredare underlag för att förbättra arbetssätt och de miljömässiga frågeställningar som kan förankras i lagret, med det som underlag kan sedan utvecklingsarbetet genomsyrar hela företaget, inklusive lagret.   

 

KPI:er i olika former följs upp både på strategisk nivå och operativt i daglig drift för att skapa förståelse för vad som funkar bra och vad som funkar mindre bra vilket ger underlag till effektivisering och förbättringsarbete. Ekonomisk och social hållbarhet har väletablerad uppföljning och rapportering medans de KPIer kopplade till miljön ofta lyser med sin frånvaro, inte minst inom lagret. På motsvarande sätt bör miljömässiga parametrar alltså kunna lyftas, vanliga och minde använda KPI:er inkluderar: andel förnybar energi, nettonollutsläpp, avfallskostnad/avfallsintäkt, kWh/m² &  m³, CO2 & kWh/utlevererad enhet, CO2 per paket. Mycket information finns redan inom organisationen men processas av exempelvis en hållbarhetsavdelning.

Moa föreslår att fler parter inom lagerverksamheten borde delta i arbetet för att skapa insikt och tillsammans hitta nya lösningar och arbetssätt.

Hennes observation är att detta kommer leda till en starkare förankring mellan de strategiska målsättningarna och det operativa utförandet inom lagerverksamheten.

 

Vi är vid startskottet på den resan där det fortsatt råder viss ovisshet om hur man på ett välfungerande sätt löpande implementerar miljöarbete inom företags lagerverksamhet, men intresset och engagemanget Moa mötte gör henne övertygad om att lagerverksamheten kommer få en alltmer aktiv roll inom hållbarhetsarbetet framöver.

Moas arbete syftade till att granska och kartlägga hållbarhetsperspektivet inom operativa så väl som strategiska aktiviteter inom lagerverksamheten. Handledare är Daniel Ekwall på Borås Universitet och Johanna Linder på ProFlow.

Moa Liljevall skrev sin masteruppsats hos oss på ämnet: ”Det hållbara e-handelslagret”.