Black Friday – en utmaning för logistiken

ProFlow har inför stundande Black Friday reflekterat över logistiken och i samband med det gjort en undersökning där vi låtit ett 20-tal e-handlare få delge deras perspektiv.

Det känns kanske som Black Friday funnits länge men startskottet för Sveriges Black Friday brukar sättas till 2013. Black Friday är idag en naturlig del av handeln och fenomenet har utökats till att omfatta Black Week, Cyber Monday men många väljer också att aktivt avstå eller genomföra Circular Monday , en motreaktion som fokuserar på försäljning av återbruk. I vår undersökning angav 80% av de tillfrågade e-handlarna att deras logistik kommer påverkas av Black Friday men att återstående 20% gjort ett aktivt val att i år helt avstå från konceptet. 

Logistikens grunder bygger på kostnadseffektivitet, detta får man ofta genom att utnyttja skalfördelar, standardisering och jämn resursbelastning men verkligheten handlar ofta om att ständigt anpassa logistiken till nya förutsättningar. Logistiken behöver kunna prestera varje dag även när det sker stora svängningar i behov. Volymsvängningar är inget nytt fenomen, kan det genereras utifrån t.ex. säsongbaserad försäljning och kampanjer. För många e-handlare är stora volymsvängningar inbyggt i affärens natur. I ProFlows studie visade det sig finnas en stor variation på hur mycket man växlar upp sin logistik inför Black Friday, snittet landade på 5-6ggr där några svarade att den ökar så högt som upptill 20 ggr. Detta gör att man får en tydlig förståelse att det skapar en utmaning att hantera för logistiken.

Dagligen är det mycket som ska fungera och många faktorer som påverkar logistikflödets prestation. Dessutom har det den senaste tiden vart många stora händelser som sammanfallit och skapat ännu större logistikutmaningar.

När vi bad e-handlarna bedöma var de anser sig ha största utmaning under Black Friday ansåg de att utmaningarna främst var kopplat till lager, och därefter utleveranser tätt följt av inleveranser.

Att lagret är ett område där många e-handlare har den största logistiska utmaning under en högvolymperiod är inte konstigt. E-handelslogistik är mer arbetskrävande än den traditionella logistiken då man de facto flyttar styckplocket från fysiska butiken till lagret – vilket skapar att mer arbetsmoment behöver utföras på lagret än i den traditionella logistiken

Att få en fungerande lagerhantering kräver allt från god planering, utveckling, ledning och engagemang bland personal för att det ska lyckas. Det är mycket som varje dag ska samspela allt från personal, processer och rutiner, utrustning och system.

Samtidigt ska alla dessa beståndsdelar anpassas till ständigt ändrade förutsättningar vilket gör det också viktigt att ständigt utveckla, investera och  satsa på sin logistik.

E-handelslogistik och dess lagerverksamheter är generellt sett personalintensiva och det är mycket som bidrar till att lagret fungerar – personalen är därför en viktig beståndsdel, det styrks också i vår undersökning då  många e-handlare sade sig ha satsat mycket på sin personal för att klara av en  stundande högvolymperiod som Black Friday.

Artikelförfattare: Peter Björklund, Logistikkonsult och Affärsutvecklare på ProFlow.


Vill du komma i kontakt med oss på ProFlow för att prata om dina logistikbehov, delta på ProFlows inspirationsföresläsning om logistik eller allmänt höra mer om våra tjänster så hör av dig till oss eller direkt till Peter på peter.bjorklund@proflow.se

Vi önskade att få med ett sådant brett perspektiv som möjligt och valde då att tillfråga e-handlare som omsätter allt från några 100 MSEK till flera miljarder, de representerar också olika branscher där det finns en högre representation inom fashion och elektronik, samt att deras logistik skiljer sig åt från att vara starkt automatiserade till användningen av väldigt manuella processer.

Då det händer mycket just nu inom logistiken och olika bolag har kommit olika långt på sina resor. Därför ska denna undersökning inte anses gälla för hela marknaden, och inte heller analyseras alltför djupt i varje enskild fråga – utan mer utifrån ett allmänintresse kring logistik, samt se eventuella mönster och samband mellan svaren.