Charlotte Elmquist has been appointed new CEO of logistics consulting company ProFlow. Charlotte latest position was Supply Chain Director at Gapwaves in Gothenburg and has long experience of leading positions in logistics, supply chain and production.

ProFlow is an independent consulting company working to create efficient logistics flows for its customers. Through commitment and expertise, ProFlow creates the conditions for good business where the flow of goods is used for competitive purposes for e-commerce companies, 3PL, the manufacturing industry and trading companies, with the goal of making customers the winner in a rapidly changing world. Since its inception in 2006, ProFlow has been owned and operated by Tommy Högberg, who is now taking on a role as Senior Advisor in the company. Tommy, together with his team, has made the company one of the leading logistics consulting companies in Sweden.

– The future feels extremely exciting and the ambition is, along with our values, to take ProFlow to the next level. Our range of services is just right in time with the demand for automation, digitalization and the fact that several companies understand the importance and competitiveness of efficient logistics flows.

We are therefore very pleased to welcome Charlotte as new CEO of Proflow, says Catrin Wirfalk, Chairman of the Board. Charlotte has held senior positions in Sourcing, Supply Chain, Logistics and Production. During her time at Ericsson, she was also responsible for global supply chains and supplier development.

– I am very pleased with both the trust and the challenge of joining ProFlow as CEO.

Our new business plan is very interesting, we will work long term with our customers’ product flows and make them even more competitive. We are entering an expansive phase and I am looking forward to working with the team at ProFlow and developing the company together with them,” says Charlotte Elmquist

ProFlow är ett oberoende logistikkonsultbolag som arbetar med att skapa effektiva logistikflöden för sina kunder. Genom engagemang och kompetens skapar ProFlow förutsättningar för goda affärer där varuflödet används i konkurrenssyfte för e-handelsföretag, 3PL, tillverkningsindustrin och handelsföretag med målsättning att göra kunderna till vinnare i snabb föränderlig värld. ProFlow har sedan starten 2006 ägts och drivits av Tommy Högberg, som nu går in i en roll som Senior Advisor i bolaget. Tommy har, tillsammans med sitt team, tagit företaget till att vara ett av de ledande logistikkonsultbolagen i Sverige.

– Framtiden känns oerhört spännande och ambitionen är, utefter vår värdegrund, ta ProFlow till nästa nivå. Tjänsteutbudet ligger helt rätt i tiden med tanke på efterfrågan av automation, digitalisering och att fler företag förstår betydelsen och konkurrenskraften i effektiva logistikflöden. 

Vi är därför väldigt glada över att hälsa Charlotte välkommen som ny VD till Proflow, säger Catrin Wirfalk, styrelsens ordförande. Charlotte har haft ledande befattningar inom Sourcing, Supply Chain, Logistik och Produktion. Under sin tid på Ericsson var hon också ansvarig för globala försörjningskedjor och leverantörsutveckling.

– Jag är väldigt glad både över förtroendet och utmaningen att gå in som VD i ProFlow.

Vår nya affärsplan är väldigt intressant, vi ska jobba långsiktigt med våra kunders varuflöden och göra dem ännu mer konkurrenskraftiga. Vi går in i en expansiv fas och jag ser väldigt mycket fram emot att jobba med teamet på ProFlow och utveckla bolaget tillsammans med dem, säger Charlotte Elmquist.

Charlotte tillträder 7 januari 2019